Мақаларды рәсімдеу ережесі

Авторларға мақалаларды рәсімдеу ережелері бойынша нұсқаулық

Мақаланы жариялауға жіберу тек «Отан тарихы» журналының сайты арқылы онлайн жүйесінде жасалады.

Мақала электрондық форматта (doc, docx, rtf) тек автор профиліндегі журнал сайтының интерфейсі арқылы жүктеледі. Ол үшін автор журналдың https://otan.history.iie.kz сайтында тіркелуі керек (қараңыз: Материалдарды енгізуге арналған нұсқаулық).

Мақаланың техникалық безендірілуі

Мақаланың қолжазбасында келесі ақпарат берілуі қажет:

  •  Мақаланың ҒТАХР (МРНТИ);
  •  Мақаланың атауы;
  •  Авторлар туралы ақпарат – аты-жөні, аффиляциясы (жұмыс орны, қала, мемлекет), ORCID iD нөмірі, e-mail;
  •  Мақаланың түйіндемесі);
  •  Кілт сөздер;
  •  Мақаланың негізгі мәтіні;
  •  Мақаланың соңында ескертулер (қажет болса);
  •  Әдебиеттер тізімі;
  •  «References» латындандырылған әдебиеттер тізімі.

Ғылыми-техникалық ақпараттың халықаралық рубрикаторы (ҒТАХР) – ғылыми-техникалық ақпараттың халықаралық рубрикаторынаналынған мәліметтер, оның шеңберінде зерттеу жүргізілген ғылыми білімнің саласын көрсетеді. Сол жақтың жоғарғы бұрышында орналасады.

Келесі жолда мақаланың тақырыбы бас әріптермен, қою қалың қара қаріппен жазылады.

Келесі жолда авторлар туралы мәліметтер беріледі:

Жаңа жол ортасында авторлардың аты-жөні (толық), кіші әріптермен, шрифті қалың қаріппен. Егер бірнеше автор болса, негізгі авторды көрсете отырып, мәліметтері көрсетіледі (негізгі автордың аты-жөні бірінші тұрады). Жол үсті таңбалармен (1), (2) аффиляция белгіленеді (жұмыс орны, қала, мемлекет). Барлық авторлардың электронды поштасы жазылады, ал байланыс авторының поштасының алдына жұлдызша (*) белгісі қойылады. Мысалы: Серіков Серік Серікұлы1, Бағдатова Мансия Мұратқызы2*, Ниязова Баян Сарыбаевна3». Екі автор бір мекемеден болғандықтан екеуіне де (1) жоғарғы белгісі қойылды.

Бір жаңа жол тастап, реттік нөміріне қарай аффиляция бойынша (жұмыс орны, қала, мемлекет) толық мәлімет беріледі. Әр жол үсті таңбасының (1) мәліметтері жаңа жолдан жазылады.

Бір жаңа жол тасталып (*) жол үсті таңбасына автор-корреспондент түрінде анықтама беріледі.

Келесі жолда барлық авторлардың электрондық адрестері жазылады.

Автордың жанына оның ID профиліне сілтеме болатын ORCID iD нөмірі қойылуы керек (Мысалды қараңыз).

Түйіндеме – ­мақаланың мазмұнын, қойылған мәселені және зерттеудің мақсатын ашады, маңызды фактілерді, автордың негізгі дәлелдері мен ұстанымын, сондай-ақ зерттеудің нәтижелерін көрсетеді. Түйіндеменің ұсынылатын көлемі 150-200 сөз.

Кілт сөздер – бұл мақалада ең маңызды болып табылатын және зерттеу тақырыбы мен саласын мүмкіндігінше дәл сипаттайтын сөздер. Олар мақаланың мазмұнын ашатын негізгі ұғымдар, мәселелер, географиялық терминдер және басқа аспектілерді қамтиды. Кілт сөздер ретінде жалғыз сөздер мен сөз тіркестерін қолдануға болады. Ұсынылған кілт сөздер саны 5-10.

ҒТАХР, мақала атауы, авторлар туралы мәліметтер, түйіндеме, кілт сөздер қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде беріледі.

Мақаланың негізгі мәтіні төмендегідей:

1. Кіріспе (зерттеу мәселесінің өзектілігі);

2. Материалдар мен әдістер (зерттеу жұмысының мақсатына жету әдістері);

3. Талқылау (осы тақырыппен зерттеулер жүргізген ғалымдар еңбектеріне шолу);

4. Нәтижелер (мақаланың негізгі бөлігі);

5. Қорытынды;

6. Алғыс (егер мақала ғылыми қордың қаржылық қолдауымен орындалса);

Мәтінге қатысты ескертпелерді сол беттің соңында берілу керек.

Дереккөздерге сілтеме жасау үшін мәтінде дөңгелек жақша пайдаланылады, онда: егер монография болса – автордың тегі, шыққан жылы және қос нүкте арқылы пайдаланылған беттің нөмірі келтіріледі (Садықов, 1973:31), егер архивтік құжаттар болса – архивтің қысқаша атауы, істің нөмірі және қос нүкте арқылы дереккөз парағы келтіріледі (ҚР ОМА, 41:3).

Библиографиялық тізім мақаланың соңында «Әдебиеттер тізімі» бөлімінде алфавиттік ретпен нөмірленбей келтіріледі.

Әдебиеттер тізімі бөлімінде мақаланы жазу кезінде пайдаланылған әдебиет (түпнұсқа тілінде) ГОСТ 7.1-2003 «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері» атты талап бойынша беріледі.

Әдебиеттер алфавиттік ретпен нөмірленбестен келтірілуі керек және кемінде 20 сілтемеден тұруы қажет, соңғы бірнеше жыл ішінде белгілі зерттеушілер жариялаған зерттеу тақырыбындағы өзекті еңбектерді қамтуы шарт (ағылшын тіліндегі дереккөздерді қосуды ұмытпаңыз). Архивтердің атаулары бірінші рет берілсе жақша ішінде қабылданған қысқартуды көрсете отырып, толық жазылады, ал одан әрі қысқартып көрсетуге болады: Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік Архиві (ҚР ОМА).

«References» – ағылшын тіліндегі библиографиялық ақпарат, пайдаланылған әдебиеттер тізімінің транслитерациясы. Бұл бөлімде латын тілінде жазылмаған, барлық әдебиеттер латын алфавитінің көмегімен транслитерация жасалған пайдаланылған жұмыстардың тізімі беріледі. Содан кейін қисық жақша ішінде сілтеме берілген еңбектің аты ағылшын тілінде аударылып жазылады, ал соңында тік жақша ішінде деректің түрнұсқада жазылған тілі көрсетіледі [Іn Kazakh / In Russian]. Кітаптан дәйексөз келтірілген жағдайда баспаның атауы (егер бұл мекеменің атауы болса) және басылған орны ағылшын тіліне аударылады, ал қалған барлық жағдайларда – транслитерацияланады.

Графиктер, суреттер мен фотолар мәтінде бірінші рет айтылғаннан кейін, жақшада сілтеме жасалып, қойылады. Бір мақалада жалпы 5 иллюстрацияға дейін рұқсат етіледі. Суреттердің атауы астыңғы жағына «Сурет 1, 2, 3…» деп реттік нөмірімен жазылады. Әрбір кестенің үстінде «Кесте 1, 2, 3…» деп реттік нөмірімен атауы көрсетіледі. Мәтінде кездесетін жалғыз сурет немесе кесте нөмірленбейді.

Техникалық талаптары:

Мәтін Word редакторында теріледі, Times New Roman шрифті, өлшемі – 12, интервалы бірлік.

Шеттері: үстіңгі және астыңғы жағы – 2 см, сол жағы – 3 см, оң жағы – 1 см.

Абзацтың бірінші жолының шегінісі – 1 см.

Беттер нөмірленуі керек.

Материалдардың көлемі:

Мақаланың көлемі: түйіндеме, әдебиеттер тізімі, ескертулерді қоса есептегенде 5000-7000 сөз аралығында.

Пікірдің (рецензия) көлемі:1500-1600 сөз. Рецензияланатын кітаптың шығу деректері толық келтірілуі тиіс (баспаны қоса алғанда, беттер саны, сондай-ақ жинақтарға қатысты жауапты редакторлардың немесе құрастырушылардың аты-жөндері).

Талаптарға сай безендірілмеген мақалалар қолжазбасы жариялауға жіберілмейді.

Үлгі:

ҒТАХР 03.20

РЕВОЛЮЦИЯҒА ДЕЙІНГІ ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ЕРТІС ОЙПАТЫНЫҢ ТАРИХЫ

Торайғыров Ержан Мұратұлы1*ID, Нұржанова Айна Марданқызы 2*ID

1. С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ., Қазақстан.

2 К.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы қ., Қазақстан.

*Автор-корреспондент

E-mail: erjan_1976@mail.ru (Торайғыров), ainamardan1@gmail.com (Нұржанова)

Түйіндеме. Мәтін, мәтін, мәтін ……

Кілт сөздер: мәтін, мәтін, мәтін ……

Мақала ҚР БҒМ № АР……… жобасын іске асыру аясында орындалды

Мақала атауы, авторлар туралы ақпарат, түйіндеме, кілт сөздер үш тілде (қазақ, орыс және ағылшын).

Мақаланың негізгі мәтіні: Мәтін / Текст / Text

Кіріспе. Мәтін / Текст / Text

Материалдар мен әдістер. Мәтін / Текст / Text

Талқылаулар. Мәтін / Текст / Text

Нәтижелер. Мәтін / Текст / Text

Қорытынды. Мәтін / Текст / Text

Әдебиеттер тізімі

Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература средней Азии XVI–XVIII вв. Письменные памятники. Ташкент: Фан, 1985. С. 72-78.

Лысенко Ю.А. Вопрос о воинской повинностей для казахского населения (70-е г. ХІХ в.- ХХ в.) // Известия Алтайского государственного университета. 2012. №4/2. С. 186-194.

Назарбаев Н.А. Семь граней Великой степи. 21 ноября 2018 года. [Электронный ресурс]. URL:https://www.kazpravda.kz/news/prezident2/sem-granei-velikoi-stepi (қаралған күні: 04.06.2020).

Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік Архиві (ҚР ОМА). 698-қ., 1-т., 41-іс, 3-п.

References

Ahmedov B.A. Istoriko-geograficheskaya literatura Sredney Azii XVI–XVIII vv. Pismennyye pamyatniki [Historical and geographical literature of Central Asia of the XVI–XVIII centuries. Written monuments]. Tashkent: Fan, 1985. 72-78 pp. [in Russian].

Lysenko YU.A. Vopros o vojnskoj povinnostej dlya kazahskogo naseleniya (70-e g. ХІХ v.-ХХ v.) (The question of military service for the Kazakh population (70s of the XIX century-XX century) // Izvestiya Altajskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. №4/2. S. 186-194. [In Russian].

Nazarbayev N.A. Sem` graney Velikoy stepi. 21 noyabrya 2018 goda. [Elektronnyy resurs] (Seven facets of the Great Steppe) URL: https://www.kazpravda.kz/news/prezident2/sem-granei-velikoi-stepi (qaralgan kyni: 04.06.2020). [in Russian].

Central State Archive of the Republic of Kazakhstan (CSA RK). 698-q., 1-t., 41-іs, 3-p.

Мақаланы жариялау құны 10 000 теңге

Реквизиттер:

ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым Комитеті «Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты» РМҚК

Мекен-жайы: 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көш., 28

Тел. +7(727) 261-67-19

Факс +7(727) 272-69-72

+7(727) 272-46-54

Теңгелік есепшот:

БИН 990340002982

КБЕ 16

ИИК KZ 318 560 000 000 081 691

АО «Банк Центр Кредит»

БИК KCJBKZKX

Рубльдік есепшот:

БИН 990 340 002 982

КБЕ 16

ИИК KZ676018861000380241

АО «Народный банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

Мақалаларды жариялау үшін төлемақы қолма-қол қабылданбайды.